Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VauWay

 1. Verplichtingen VauWay

VauWay is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
-Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK)
-In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren, ook al waren gebreken verhuurder onbekend
-Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs
-Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper en toebehoren
-Met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten

 

 1. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:
-De verschuldigde huur- respectievelijk borgsom voorafgaand aan het in gebruik nemen van de camper te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode
-De camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen
-De instructies van VauWay op te volgen
-De camper niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren
-Zorg te dragen dat alleen hij of zij zelf of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder de camper bestuurt, een ieder minimaal 3 jaar een geldig Nederlands rijbewijs bezit voor de categorie B en 23 jaar of ouder is, tenzij anders overeengekomen
-Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken zoals een juist oliepeil, de goede bandenspanning, juiste brandstof, etc.
-Zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reisverzekering i.v.m. eventuele vervangende accommodatie, dit kan namelijk niet door de verhuurder verzekerd worden
-Zich bij het ophalen van de camper te legitimeren met een geldig NL-rijbewijs EN een paspoort of ID-kaart

 1. Annulering

De huurder dient telefonisch-gesprek-SMS-whatsapp te annuleren waarop door VauWay dit via de mail zal worden bevestigd. Tijdens de Covid-pandemie zijn wij soepel in het verzetten of annuleren van de toer als Covid de reden is van afzeggen/verzetten.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:
-Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
-Vanaf 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
-Vanaf 3 weken tot aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom
-Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper resulteert niet in restitutie van (of een gedeelte van) de huursom.

 1. Tekortkoming

Komt een van de partijen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet na, dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders, als de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.

Er bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend (overmacht).
Als een voertuig uitvalt door technische problemen of schade, al dan niet door een vorige verhuur ontstaan, en VauWay redt het niet ondanks alle mogelijke inspanningen te verhelpen waardoor uw verhuur niet kan doorgaan. Dan zien wij dit als overmacht.

Bij ontbinding of respectievelijk gedeeltelijke ontbinding restitueert VauWay de eventuele betaalde huur en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk.

Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft VauWay recht op vergoeding door de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade. Te laat terugbrengen heeft grote gevolgen voor andere huurders.

Paraaf huurder:…………..

 1. Kosten

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof,  boetes,  etc. komen voor rekening van de huurder.

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van VauWay.

De huurder dient zich te allen tijde met VauWay in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten: tel.0031 06-12060649.

Het op eigen beweging laten herstellen van defecten en/of gebreken, uitvoeren van reparaties, leidt nimmer tot vergoeding door VauWay van de gemaakte kosten.

Indien na terug storting van de borgsom blijkt, dat in de huurperiode de desbetreffende huurder met de camper een verkeersovertreding heeft begaan en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt VauWay de huurder een factuur overeenkomstig de boete en vermeerderd met administratiekosten. De rekening dient binnen 14 dagen na datum terpostbezorging te worden voldaan op de in de factuur vermelde bankrekening.

 1. Schade

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met VauWay 0031 06-12060649. Huurder is verplicht de camper goed af te sluiten en geen kostbare spullen in het zicht te laten liggen en de rode accu sleutels mee te nemen bij het verlaten van de camper. Bij verlies van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de rode sleutels, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper.

De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper.

Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.

Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan VauWay. De door VauWay te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Het eigen risico bedraagt € 200.00,- per schade.* bestuurders in de leeftijd van 23-24 jaar hebben een eigen risico van € 450.00

VauWay kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.

Indien blijkt dat het eigen risico niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze schade niet aan de huurder aan te rekenen is.

Gezien de hoogte van de campers, is het verboden om zich met de camper in parkeergarages te bevinden.

Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, zullen door VauWay getaxeerd worden bij een erkend schadeherstelbedrijf, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.

Paraaf huurder:…………..

 1. Definitief 

  De boeking is pas definitief na de vereiste betaling conform het boekingsformulier. Door middel van deze betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van VauWay daarvan een exemplaar te hebben ontvangen al dan niet te hebben gedownload via de website VauWay.nl

                                                                                                     

 1. Betalingen
  De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde nota. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

De reservering is definitief als 50% van het totaalbedrag is gestort op de bankrekeningnummer van VauWay.

-Het restant van de huursom dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode op het bankrekeningnummer van VauWay betaald te zijn.

VauWay verwacht 2 dagen voor vertrek de borgsom op zijn bankrekening te hebben staan.
Op het moment dat de camper in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is meegenomen, dan wordt de borg binnen 14 dagen teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borg na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder.

VauWay behoudt te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter.

Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen drie weken voor de vertrekdatum dient de huurder de huursom per direct te betalen. De betaling dient in dit geval te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

 1. Algemeen 

Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door VauWay en de huurder zijn overeengekomen.
Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.

Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurcontract en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

Ophalen van de camper door de huurder kan dagelijks vanaf 10.00 uur. Camper dient op de afgesproken datum voor 21.00 uur teruggebracht te zijn, in dezelfde staat als waarin het voertuig ontvangen is. Deze genoemde tijden zijn bindend, tenzij anders overeen gekomen.

VauWay is te allen tijden gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Het is verboden te roken in de camper.

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Datum ………………………….. Plaats……………………

Handtekening Verhuurder VauWay……………..

Handtekening Huurder ……………………………

VauwayAlgemene Voorwaarden